wp_head(); ?>
Home » news » ป.ป.ส. เตือนอย่าเข้าใจผิดกัญชา-กัญชงยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาล่าสุดที่แก้ไขนั้นเป็นเพียงการเพิ่มเติมโดยระบุให้ยกเลิกชื่อยาเสพติดประเภท 5 ลำดับ 1 คือกัญชา และยาเสพติดประเภท 5 ลำดับ 5 คือ “กัญชง” ว่า กัญชาและกัญชง ยังคงถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่มีการกำหนดยกเว้นให้เฉพาะเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้งเส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิมนอกจากนี้ ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติม ให้สาร CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 ที่มี THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.01 สารสกัด CBD หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือสมุนไพร เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษต่อไป ทั้งนี้ เมล็ดกัญชงที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้ว