Home » Archive by category "travel news"

Category Archives: travel news

ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย เคยสอนวิชาแห่งวิถีการดำรงอยู่อย่างพอเพียง ฝากไว้ในห้องเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ มากมายทั่วทุกภูมิภาค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราขดำริ เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่ทรงพระราชทานไว้ให้ชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมถึงการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม และเติมเต็มองค์ความรู้ให้ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า

ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2319 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างจากสมัยทวารวดี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ